nyugdíjspecialista.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Hozzájárulás marketing tartalmú üzenetek küldéséhez

 

A honlap szolgáltatásainak igénybevételével és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulok ahhoz, hogy a nyugdijspecialista.hu üzemeltetője (Borbély Sándorné, székhely: 4200 Hajdúszoboszló Dózsa György u. 40/ adatkezelési nyilvántartási száma:NAIH – 140989/2018, e-mail cím: info@nyugdijspecialista.hu) az általam megadott személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje, és részemre elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeimen üzletszerzési céllal megkeressen. Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg.

 

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek megadása önkéntes, A reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására, illetőleg hozzájárulás visszavonására bármikor indolás nélkül, az info@nyugdijspecialista.hu címen van lehetőség
2.Fogalmak
Látogató: aki az Adatkezelő honlapjára lép.
Felhasználó: aki az Adatkezelő honlapján az adatkezelési szabályzat megismerését igazolja, valamely adatát megadja és/vagy szolgáltatás igénybevételét kezdeményezi. Közreműködők: azok a személyek, akik szerződéses jogviszonyban állnak az Adatkezelővel az adatkezelő által végzett tevékenység teljesítésére.
Call Center: az a közreműködő, akit az Adatkezelő azzal bíz meg, hogy képviseletében a felhasználót az Adatkezelő által meghatározott céllal megkeresse.
Gazdasági reklám: a 2008. évi XLVIII. tv alapján az Adatkezelő által végzett olyan tevékenység, amelynek célja biztosítási, banki, befektetési szerződés megkötése. Nem gazdasági reklám az Adatkezelő hírlevele és olyan termék összehasonlító táblázata, összefoglalója, amely az összes egymással azonos szempontok alapján összehasonlítható terméket e szempontoknak megfelelően mutatja be. Személyes adat: személyes adatként természetes személyek adatai határozhatók meg; személyes adat az azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható, a természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. Személyes adat különösen: az érintett neve, azonosító
jele, születési adatai, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, amely adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.
3. A szabályzat hatálya, közzététele és módosítása
Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) az Adatkezelő és a felhasználók közötti jogviszonyt szabályozza a Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a személyekre, akik regisztrálnak az Adatkezelő weboldalainak bármelyikén és/vagy az adatkezelő közreműködőjénél adataik kezeléséhez meghatározott célból hozzájárulnak és/vagy akiknek az Adatkezelővel szerződést kötnek az adatkezelés céljának megfelelő tartalmú szolgáltatás teljesítésére. A Szabályzat hatálya kiterjed azokra, akik az Adatkezelő adatkezelése során képviseletében eljárnak és/vagy adatkezelési részfeladatokat látnak el és/vagy az adatkezelő és a felhasználó közötti jogviszony teljesítésében vesznek részt. Ezeket a személyeket az Adatkezelő közreműködőinek kell tekinteni, a Szabályzatot az Adatkezelővel kötött szerződésükben magukra kötelezőnek elfogadják, betartásának megszegése szerződésszegésnek minősül. A közreműködők az adatkezelés során részfeladatokat teljesítenek, és az Adatkezelő képviseletében járnak el. Az Adatkezelő a Szabályzatban meghatározott személyek számára továbbíthat adatokat (továbbiakban Adattovábbításban érdekelt személyek). Adattovábbításban érdekelt személyek az Adatkezelő adattárolási tárolási helyén férnek hozzá az Adatkezelő által egyedileg meghatározott adatokhoz, melyet az Adatkezelő nyilvántart, és számukra egyedileg engedélyez, de a hozzáféréssel érintett adatok összességéről másolatot nem készíthetnek. Az Adattovábbításban érdekelt személyek kötelesek betartani a Szabályzatot, annak hatálya rájuk kiterjed. Az Adattovábbításban érdekelt személyek a saját közreműködőiknek egyes adatokat átadhatnak a saját szerződéseik teljesítése érdekében, de a személyhez köthető adatok egy személyre vonatkozó összességét nem adhatják át, csak a célnak megfelelő részfeladathoz szükséges adatokat adhatják át – feltéve, hogy ezek a személyek teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalják a Szabályzat betartását, és melyet az Adatkezelőnek előzetesen bejelentenek, aki azt az Adatkezelési Nyilvántartásban rögzíti. A Szabályzat módosításának jogát az Adatkezelő fenntartja. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatja a Felhasználót / Ügyfelet a korábbi módosításokról azok szövegével. Az Adatkezelő a mindenkor hatályos szabályzatot a honlapján közzéteszi, a módosítások csak a közzétételtől hatályosak. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei
A személyes adatok kezelője az Adatkezelő. Az Adatkezelő a személyes adatokat a Felhasználó hozzájárulásával kezeli. Csak abban az esetben kerül a személyes adat jogszabályi felhatalmazás alapján kezelésre, ha a Felhasználó a későbbiek során az Adatkezelő közreműködésével biztosítási/banki/befektetési szerződést köt. Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő személyeknek adhatja át: az Adatkezelő Közreműködője és képviselője, az Adatkezelő képviseletében adatok kezelését végző személy,
az adattovábbításra egyedileg megjelölt személy részére, amennyiben vállalja az Adatkezelési Szabályzat betartását az Adatkezelési Szabályzat által meghatározott körben,
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések (biztosítási szerződések megkötése) esetén törvény rendelkezése. Az Adatkezelő az adatfelvételkor a Felhasználót tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési Szabályzat az irányadó – ezt a Felhasználó tudomására hozza a honlapon annak főoldalán. Az Adatkezelő a Szabályzatot a Felhasználók számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. A Felhasználók adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják az Adatkezelési Szabályzatot. Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) és az adatok Felhasználó részéről történő megadása együttesen az Adatkezelési Szabályzat megismerését igazolja továbbá adatkezelési hozzájárulásnak minősül. A Felhasználó választhat a hozzájárulásakor arról, hogy milyen adatait adja meg, az Adatkezelés során az Adatkezelőnek tiszteletben kell tartania.
A Szabályzat az adatok megadása és/ vagy a checkbox kipipálása nélkül a Felhasználó tájékoztatásának minősül.
Amennyiben a személyes adat kezelésére a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor, az Adatkezelő az adatokat a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően kivételesen kezelheti az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor; az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes; az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
ha a Felhasználó azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy a Felhasználót az adat alapján azonosítani ne lehessen; a Felhasználóok jogai megfelelően érvényesülnek.
Az Adatkezelő nem köteles a Felhasználó által megadott adatok frissítésére csak abban az esetben, ha a Felhasználó a megváltozott adatait szintén önkéntesen megadja. Az Adatkezelő a Felhasználó tájékoztatása hiányában elavult adatokat, vagy idő közben más személyhez köthetővé vált adatokat is kezelhet, ezért azonban nem terheli felelősség, csak abban az esetben, ha a Felhasználó a szükséges adatváltozási bejelentést megtette. (Pl. amennyiben a felhasználó telefonszáma időközben megszűnt, emiatt a szám más személynek került kiadására a szolgáltató részéről).
7. Az adatkezelés helye
Az Adatkezelés helye az Adatkezelő által bérelt tárhelyen lévő adatbázis. Az Adatkezelő az adatokat és az adatbázist nem továbbítja más helyre.
8. Az adatkezelés célja, tartalma, időtartama
Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel, hírlevél küldés, kapcsolattartás biztosítási/banki/ befektetési termékekkel kapcsolatos kérdések megválaszolására, biztosítási/befektetési/banki termékekre történő ajánlattétel és ajánlati eljárás, pénzügyi szerződések közvetítése illetve folyamatos biztosítási/banki/megtakarítási célú tanácsadás. Kapcsolatfelvétel
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a Felhasználó saját megjegyzése
elektronikus levél küldése, telefonos kapcsolatfelvétel elektronikus úton a megfelelő checkbox bejelölésével és adatszolgáltatással
a Felhasználó leiratkozásáig az Adatkezelő által megbízott Call Center, az Adatkezelő Közreműködői
Hírlevél küldés (gazdasági célú reklám)
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím elektronikus levél küldése
elektronikus úton a megfelelő checkbox bejelölésével és adatszolgáltatással a Felhasználó leiratkozásáig
Adatkezelő Kapcsolattartás biztosítási / banki / befektetési termékekkel kapcsolatos kérdések megválaszolására a Felhasználó leiratkozásáig
elektronikus levél küldése, telefonos kapcsolatfelvétel továbbá elektronikus levelezés és telefonos ügyféllátogatás elektronikus úton a megfelelő checkbox bejelölésével és adatszolgáltatással
a Felhasználó szerződéskötéséig tárolhatóak az ajánlattal kapcsolatos önkéntesen megadott, egyedi adatok
az Adatkezelő által megbízott Call Center, az Adatkezelő Közreműködői Biztosítási / befektetési / banki termékekre ajánlattétel és ajánlati eljárás
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a Felhasználó saját megjegyzése, továbbá az Ügyfél által közölt, megtakarítással kapcsolatos, megtakarítási összegszerűségre és jövedelemre vonatkozó adatok, valamint a biztosítók / pénzintézetek által a szerződés megkötéséhez kért adatok
elektronikus levél küldése, telefonos kapcsolatfelvétel továbbá elektronikus levelezés és telefonos ügyféllátogatás személyesen, elektronikus úton a megfelelő checkbox bejelölésével vagy elektronikus levélben az adatok megadásával a Felhasználó szerződéskötéséig tárolhatóak az ajánlattal kapcsolatos önkéntesen megadott, egyedi adatok
az Adatkezelő által megbízott Call Center, az Adatkezelő Közreműködői, továbbá az ajánlattétellel érintett biztosítók, pénzintézetek biztosítási ügynök és / vagy biztosítási alkusz
Szerződéskötés közvetítése vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a Felhasználó saját megjegyzése, továbbá az Ügyfél által közölt, megtakarítással kapcsolatos, megtakarítási összegszerűségre és
jövedelemre vonatkozó adatok, valamint a biztosítók / pénzintézetek által a szerződés megkötéséhez kért adatok
elektronikus levél küldése, telefonos kapcsolatfelvétel továbbá elektronikus levelezés és telefonos ügyféllátogatás
személyesen, elektronikus úton a megfelelő checkbox bejelölésével vagy elektronikus levélben az adatok megadásával a Bit. / BSZT / HPT szabályai szerint a Szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó törlési kérelme esetén a törlési eljárásra vonatkozó kötelezettségek teljesítéséig az Adatkezelő által megbízott Call Center, az Adatkezelő Közreműködői, továbbá az ajánlattétellel érintett biztosítók, pénzintézetek biztosítási ügynök és / vagy biztosítási alkusz
Folyamatos biztosítási / banki / megtakarítási célú tanácsadás vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a Felhasználó saját megjegyzése
telefonon történő kapcsolattartás, személyes kapcsolattartás személyesen, írásbeli szerződés megkötésével
a Szerződés megszűnéséig az Adatkezelő által megbízott Call Center, az Adatkezelő Közreműködői, továbbá az ajánlattétellel érintett biztosítók, pénzintézetek biztosítási ügynök és / vagy biztosítási alkusz Statisztikai és marketing célból történő adatkezelés
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a Felhasználó saját megjegyzése, továbbá az Ügyfél által közölt, megtakarítással kapcsolatos, megtakarítási összegszerűségre és jövedelemre vonatkozó adatok, valamint a biztosítók / pénzintézetek által a szerződés megkötéséhez kért adatok
elektronikus levél küldése, telefonos kapcsolatfelvétel továbbá elektronikus levelezés és telefonos ügyféllátogatás a megadott adatok anonimizálásra kerülnek azok megadása után haladéktalanul, ezért az adatokat közlő személlyel nem köthetőek össze; az adatok megadása elektronikus úton történik a honlap üzemeltetésének időtartama alatt
Adatkezelő, Közreműködői
9. Az adatok felvétele
9.1. Az Adatkezelő az alábbi forrásból származó adatokat kezeli: A Felhasználó által megadott személyes adatok;
A Felhasználó által nyilvánosságra hozott adatok;
A Felhasználó által az Adatkezelő és/vagy Közreműködője részére biztosítási szerződés céljából megadott adatok;
A Felhasználó által harmadik személynek – különösen Biztosítónak – megadott adatok.
10. Az adatok tárolása
10.1. Az Adatkezelő az elektronikus módon rögzített adatokat az általa bérelt tárhelyen tárolja. A 4-6. szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes azonosító adatok: születési név, időpont és hely, lakcím; személyi okmányokon szereplő okmányazonosító adatok, jövedelemre, bankszámla számra vonatkozó igazolások, egyéb értékesítéshez kapcsolódó adatok, biztosítók / pénzintézetek által kért további adatok egyben biztosítási, banki, befektetési titoknak minősülnek, ezért tárolásuk során a Bit betartásával kell eljárni. 10.2. A papír alapon keletkezett adatokat az Adatkezelő digitalizálja, ennek során a tárolt adatok a Felhasználó személyével összekapcsolhatóak. A papír alapú iratok szkennelt másolatának tárolására csak akkor kerül sor, ha a Felhasználó és a Biztosító között biztosítási szerződés megkötésére kerül sor, a szerződéskötés meghiúsulása esetén ezek az adatok törlésre kerülnek, tárolásuk nem lehetséges. Minden egyéb esetben a tárolt irat másolatának digitalizálása vagy a Felhasználó által digitalizált irat Felhasználó részéről történt megküldése esetén a papír alapú irat kizárólag elektronikusan kerül tárolásra.
11. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása
Az adatokhoz a következők férnek hozzá: az Adatkezelő
az Adatkezelő érdekében eljáró azon személyek – így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló Közreműködő -, akik az Adatkezelő képviseletében lépnek fel az Adatkezelőnél a munkakörüknél fogva az adatok kezelésére köteles munkavállalók,
a Szabályzatban meghatározott adatokhoz a Szabályzat alapján egyedileg meghatározott harmadik személyek.
Minden, az Adatkezelő által hozzáféréssel felruházott személy csak annyiban jogosult az adatok kezelésében közreműködni, és csak olyan adatokhoz férhet hozzá, amely az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez az adatkezelés céljának megfelelően szükséges, továbbá azok, akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. Az adattovábbítással érintett személyek kizárólag az adatkezelés eredeti céljával összhangban és azzal azonos tevékenységben jogosultak az adatok kezelésére és felhasználására. Az Adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.
12. Adatfeldolgozó igénybe vétele
Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti.
13. Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
14. Felhasználó jogai, az adatok törlése
14.1 Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben:info@nyugdijspecialista.hu a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, a megkeresés módja szerint (e-mailben, vagy postai úton) válaszol. 14.2 Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az mailben:info@nyugdijspecialista.hu e-mail címenszemélyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.
14.3 A Felhasználó – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatainak a törlését. A Felhasználó erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő öt munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor, az Adatkezelő az adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). Az Adatkezelő – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt. A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.
Amennyiben a Felhasználó és az Adatkezelő között egyéb polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog, és a szerződésre alkalmazott speciális jogszabályok is irányadók.
Amennyiben a Felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti.
A fentiek alapján az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha: azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
A Felhasználó azt kéri; az adat hiányos vagy téves, elavult és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
az adatkezelés célja megszűnt;
azt hatóság vagy bíróság elrendeli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és a Felhasználó közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
15. A Felhasználó jogai és kötelezettségei
A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Adatkezelőtől kérje. A Felhasználó joga, hogy adatainak törlését a 14.3. pontban meghatározottak szerint kérje. A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást az Adatkezelő 15 napon belül, közérthető formában adja meg. A Felhasználó kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.
A Felhasználó kötelezettsége, hogy amennyiben az Adatkezelő és a Felhasználó között jogviszony jött létre, úgy adatainak megváltozását az Adatkezelőhez bejelentse az adatváltozástól számított 15 napon belül.
16. A Felhasználó felelőssége
A Felhasználók csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Adatkezelő az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.
17. Jogérvényesítés
A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz Ha a panaszos az Adatkezelőhöz fordul panaszával, minden esetben köteles igazolni személyazonosságát, és köteles megadni elektronikus címét is. Az Adatkezelő felhívja a panaszos figyelmét arra, hogy a panasz elbírálása során a személyazonosítása a visszaélések elkerülésére szükséges, az így megadott adatok a panasz jogerős elbírálásával törlésre kerülnek. A panaszosnak panaszában a panasz tárgyát azonosíthatóan kell megjelölnie, célszerű a panasz orvoslására a kérését, javaslatát a panaszával egyidejűleg az adatkezelőhöz eljuttatni annak teljesíthetősége érdekében. Az Adatkezelő
minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja. A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacíme: 1530 Budapest Pf.5. telefonszáma: 06 1 391 1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu ), emellett bírósági úton (a Felhasználó lakóhelye szerint arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Törvényszék előtt) is érvényesítheti igényét.

Hatályos 2018. 01. 31-től