Kérd a Szimba tanuló balesetbiztosítást!

Kérd a Szimba tanuló balesetbiztosítást!

Kérd a Szimba tanuló balesetbiztosítást!

Szimba tanuló balesetbiztosítást minden tanintézményben lehet kérni. Sajnos nagyon kevesen veszik igénybe és a tanárok sem igazán aktívak ez ügyben. Azzal, hogy igényli a szülő a gyermekének nem csak a váratlan helyzetek anyagi biztonságát tudja enyhíteni, de az intézmény számára is támogatást nyújt. Az államilag finanszírozott gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás kiegészítéseként a Szimba tanuló balesetbiztosítás széleskörű védelmet nyújt gyermeke számára.

Tanulóbiztosításunk a világ bármelyik pontján, a nap 24 órájában érvényes, otthon, az iskolában, sőt még kirándulás közben és nyaraláskor is.

A Szimba tanuló balesetbiztosítás csoportos biztosítási forma. Ajánlattevő az oktatási intézmény vagy nevelőgondozó intézmény (továbbiakban röviden: oktatási intézmény), vagy az oktatási intézmény fenntartójának minősülő szervezet, vagy az a társadalmi szervezet, amely a létesítő okiratában rögzített tevékenysége vagy szervezete alapján az oktatási intézményhez kapcsolódik és aki a Szimba tanuló balesetbiztosítási szerződést a biztosítottakra vonatkozóan a biztosítóval megköti és a biztosítottaktól átvett biztosítási díjat a biztosító részére megfizeti. Ajánlattevő lehet továbbá családi napközit működtető személy (vállalkozás) is. A kapcsolattartás a biztosító és a biztosítottak között az ajánlattevő közreműködésével történik. A biztosító nevében az ajánlattevő nem jogosult nyilatkozni. Biztosító a Generali Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42–44.), amely a Szimba tanuló balesetbiztosítási szerződés alapján a kockázatot viseli. Biztosított az a természetes személy, aki az ajánlattétel időpontjában a 25. életévét nem töltötte be és akit a díjfizetéssel egyidejűleg az ajánlattevő a biztosítotti névjegyzékbe/pótlistára felvett, és az ajánlattevővel vagy az ajánlattevővel kapcsolatban álló oktatási intézménnyel – nappali tagozaton – tanulói/hallgatói jogviszonyban áll, vagy óvodába/bölcsődébe, családi napközibe nevelésbe/ gondozásba felvett gyermek. Kedvezményezett a biztosított életében esedékes szolgáltatások esetén a biztosított, a biztosított halála esetén a biztosított örököse(i). A biztosított jogviszony az adott biztosított vonatkozásában a biztosítási szerződés részét képező Szimba Kalauzon található Válaszkártya és annak részét képező Ügyfélkártya érvényes megtételével (megfelelő kitöltésével és aláírásával), valamint a biztosítottnak a biztosított névjegyzékbe, illetve a pótlistába való felvételével és a névjegyzék/pótlista biztosító részére történő átadásával, továbbá a biztosítási díj adott biztosítottra vonatkozó részének biztosító részére történő megfizetésével jön létre. A szerződés és a biztosítotti jogviszony határozott tartamra jön létre. A biztosítási szerződés alapján érvényesíthető igények elévülési ideje 2 (két) év, amely eltér a Ptk-ban rögzített általános  5 éves elévülési időtől.

Csonttörés (csontrepedés, maradandó fog törése)

A biztosító a kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett csonttörés, csontrepedés vagy maradandó fog törése esetén – balesetenként a bekövetkezett törések számától függetlenül – egyszeri kifizetésként a csonttörésre megállapított biztosítási összeg szolgáltatást nyújt. Maradandó fogtörésnek minősül, ha az egyébként ép, egészséges, ép zománcú fog baleset következtében fogröntgennel igazoltan teljes felületén kettétörik, és a fogtörés a fogíny feletti fogrésznek legalább felét érinti. Nem minősül biztosítási eseménynek a maradandó fog valamely élének vagy kisebb részének törése, továbbá az a fogtörés, mely nem baleset miatt következett be.

Speciális balesetek

A biztosító a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett

– állatharapás,

– áramütés vagy

-kullancscsípés következtében kialakuló agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás vagy kullancscsípés következtében kialakuló Lyme-kór bekövetkezése esetén egy biztosítási éven belül ugyanazon biztosított esetében legfeljebb egy (1) alkalommal nyújt a biztosítási összeg erejéig szolgáltatást:

 • szúrt, vágott sérülésnek minősül az a sérülés, melynek következtében a biztosított orvos által igazolt, orvosi ellátást igénylő szúrt, vágott sérülést szenved, és ez ín-, vagy idegsérüléssel, vagy ízület megnyitásával jár, továbbá insérülés esetén az ín sebészi úton történő egyesítése történik (pl.ínvarrattal), idegsérülés esetén annak ellátása idegvarattal történik meg,
 • állatharapásnak minősül az a gerinces állat által okozott harapás, amely következtében a bőr folytonossága megszakad, és mely miatt a bőr alapvető sebtisztításán túlmenően varrat, drainezés, vagy a roncsolt terület kimetszése is szükséges,
 • áramütésnek minősül az az áramütés, amely következtében haladéktalanul kórházi fekvőbeteg-ellátására kerül sor, és a kórházban tartózkodás időtartama meghaladja a 24 órát,
 • kullancscsípés következtében kialakuló agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás, ha a betegséget szerológiai módszerrel kimutatták, és az legkorábban 15 nappal a kockázatviselés kezdete után, legkésőbb pedig 15 nappal annak befejeződése után jelentkezik,
 • kullancscsípés következtében kialakuló Lyme-kór, ha a betegséget szerológiai módszerrel kimutatták, és a betegségre jellemző bőrelváltozás legkorábban 2 nappal a kockázatviselés kezdete után, legkésőbb pedig 15 nappal annak befejeződése után jelentkezik. A jellegzetes bőrtünet nélkül kialakult esetekben a lappangási idő legkésőbbi dátumára vonatkozó korlátozás nincs, de a szerológiai vizsgálat elrendelésének dátuma nem lehet későbbi, mint a kockázatviselési időszak utolsó napja.

Fertőző betegségek

A biztosító a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett

rotavírus fertőzés vagy

szalmonella fertőzés vagy

fertőzés következtében kialakuló agyburok- és/vagy

agyvelőgyulladás bekövetkezése esetén egy biztosítási éven belül ugyanazon biztosított esetében legfeljebb egy (1) alkalommal nyújt a biztosítási összeg erejéig szolgáltatást:

 • rotavírus fertőzés, ha a fertőzést szerológiai módszerrel kimutatták, és ha az több mint 24 órás kórházi fekvőbeteg-ellátást igényel,
 • szalmonella fertőzés, ha a fertőzést szerológiai módszerrel kimutatták, és ha az több mint 24 órás kórházi fekvőbeteg-ellátást igényel
 • fertőzés következtében kialakuló agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás, ha a betegséget szerológiai módszerrel kimutatták, és az legkorábban 15 nappal a kockázatviselés kezdete után, legkésőbb pedig 15 nappal annak befejeződése után jelentkezik. Nem tekintendő biztosítási eseménynek a kullancscsípés által okozott agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás.

Speciális műtétek Biztosítási esemény a kockázatviselés tartama alatt elvégzett garatmandula-műtét, vakbélműtét, lágyéksérv műtét. A fentiekben felsorolt műtétek bármelyikének bekövetkezése esetén a biztosító egy biztosítási éven belül ugyanazon biztosított esetében legfeljebb egy (1) alkalommal nyújt a biztosítási összeg erejéig szolgáltatást.

Baleseti kórházi/kórházi napi térítés

A biztosító a biztosított betegsége esetén a kockázatviselés tartama alatt, előzmény nélküli, váratlan betegség, vagy a biztosított balesete esetén a baleset napjától számított egy éven belül bekövetkező, a baleseti következmények elhárítása miatt szükséges kórházi fekvőbeteg gyógykezelésre nyújt szolgáltatást, amennyiben az orvosilag indokolt.

A biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában a kórházi ápolás minden napjára a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeget téríti. A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a biztosítottnál a kórházi fekvőbeteg gyógykezelés indokoltságát és az egészségi állapotot a biztosító által megnevezett orvosokkal ellenőriztesse.

Amennyiben a biztosított kórházi fekvőbeteg-ellátása az adott kórház intenzív ellátást biztosító osztályán történik, az intenzív osztályon történő ellátás napjaira a biztosító a biztosítási összeg 200%-át téríti meg. Jelen feltétel vonatkozásában intenzív osztálynak kizárólag az az osztály tekinthető, amely neve, működése, és működési engedélye alapján ilyen ellátásra jogosult.

Égési sérülés

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatása a biztosítási összegnek az égési sérülés súlyosságától függő mértéke, a biztosítási feltételekben megtalálható táblázat figyelembe vételével.

Baleset következtében szükségessé váló műtét

A biztosító a baleset napjától számított egy éven belül bekövetkező, a baleseti következmények elhárítása miatt szükséges műtétekre nyújt szolgáltatást. A biztosító szolgáltatása a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában az elvégzett műtét súlyosságától függően a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összegnek a 15%-a, 25%-a, 50%-a vagy 100%-a a biztosítási feltételekben megtalálható kivonatos műteti lista figyelembevételével. Bizonyos sebészeti beavatkozásokra a biztosítási feltételekben meghatározottak szerint a biztosító nem nyújt szolgáltatást! Amennyiben valamely elvégzett műtét a műtéti listában nem található meg, úgy annak csoportba sorolását a biztosító orvosa állapítja meg.

Baleseti költségtérítés

A biztosító a biztosítási összeg erejéig megtéríti a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset miatt Magyarországon felmerülő, számlával igazolt alábbi költségeket:

 • a biztosított baleset miatti orvosilag indokolt kórházi ápolása esetén, a biztosított kórházi ápolásának időtartama alatt, a biztosítottal egyidejűleg ugyanabban a kórházban a biztosított egy fő nagykorú közeli hozzátartozója bent tartózkodásának szállásköltségét,
 • mentési költséget, ha a biztosított balesetet szenvedett és ennek következtében sérülten mentésre szorul.
 • szállítási költséget, ha a balesetet szenvedett biztosítottat a baleset helyszínéről a kezelésre alkalmas legközelebbi kórházba, illetve orvoshoz, valamint az első orvosi ellátás helyszínéről orvosi javaslatra hazaszállítják. Szállítási költségként – halál esetét kivéve – az adott útra vonatkozóan a személygépkocsi benzinköltsége vagy a betegszállítás számlával igazolt költsége fogadható el,
 • gyógyászati segédeszközök hivatalos listájában található termékek – a kezeléshez szükséges, orvosszakmailag indokolt menynyiségben való beszerzésének – költségét valamint a baleset során megsérült fog, műfog, korona, híd baleset miatt szükséges javításnak költségét, amennyiben a sérülés igazoltan a baleset következménye és a beavatkozás a rágásfunkció helyreállítását szolgálja, feltéve, hogy a baleset legalább két egymás mellett levő, azonos oldali fog együttes, fogászati röntgennel igazolt sérülése miatt következik be.

Nem minősül baleseti költségnek a fogtömés, az esztétikai célt szolgáló fogászati ellátás. Fogszabályozás semmilyen okból nem minősül baleseti költségnek, még a rágásfunkció helyreállítása céljából sem.

Szemüveg (kontaktlencse) beszerzésének költségeit csak akkor téríti a biztosító, ha az – szemész szakorvosi vélemény és a baleset körülményeit leíró dokumentáció alapján – a baleset következtében vált szükségessé. Meglévő szemüveg (kontaktlencse) sérülése miatti cseréjét a biztosító nem téríti.

Baleseti/közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás

Ha a biztosított a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset következtében orvosi szempontból egyértelműen megállapítható maradandó egészségkárosodást szenved, a biztosító a baleseti/közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkarosodásra előirányzott biztosítási összegből az egészségkárosodás fokának megfelelő összegű szolgáltatást nyújt. A szolgáltatás mértékét (az egészségkárosodás fokát) a biztosító orvosa a feltételben található táblázat figyelembevételével állapítja meg. (Például: az egyik hüvelykujj teljes elvesztése: 20%.)

Közlekedési baleset esetén a fenti összegen felül a biztosító a közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra előirányzott biztosítási összegből is az egészségkárosodás fokának megfelelő összegű szolgáltatást nyújt.

Baleseti halál

Ha a halál a balesettől számított egy éven belül, a balesetből eredően következik be, a biztosító a baleseti halál esetére megállapított összeget kifizeti.

Amennyiben a tárgyév január 1. napja és augusztus 31. napja között jön létre a biztosítási szerződés és szerződésmódosítással pótlistán új biztosított lép be a már meglévő szerződésbe, úgy a pótlistán nevesített biztosítottakra vonatkozó kockázatviselés kezdete a szerződésmódosítás, a pótlista és a pótlistán található biztosítottak után járó biztosítási díj biztosító részére történő beérkezését követő nap „0” órakor kezdődik és a tárgyév augusztus 31. napjáig tart.

Hívj!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük